List of Toppers and GATE qualified Students

 
GATE-2015 PLACEMENT OF 2015
 • Mr. ASIJIT SARKAR(Rank-58)
 • Mr. SUDIP DUTTA(Rank-82)
 • Mr. AMIT MANDAL(Rank-108)
 • Mr. DEBOJIT DUTTA(Rank-124)
 • MR. PRASUN GHOSH
 • Mr. SHUVAJIT PANDIT
 • INTERNATIONAL TRACTORS LIMITED(SONALIKA),ITL
List of Toppers GATE-2009 GATE-2010 GATE-2011
 • Ms.Tanmoyee BHattacharya(2005-2009)
 • Mr. Rishabh Devsharma(2006-2010)
 • Mr. Pritam Biswas(2007-2011)
 • Mr. Lawrence Murmu(2008-2012)
 • Mr. Raj Kumar(2009-2013)
 • Mr. Soumen Ghosh(2010-2014)
 • Milan Brahma
 • Saikat Roy
 • Tanmoyee Bhattacharya
 • Amar Nath Rudra
 • Kunal Saha
 • Sudipta Lai
 • Litan Kumar Ray
 • Rishabh Dev Sharma
 • Trishitman Das
 • Titas Ganguly
 • Manali Pal
 • Abhishek Dhar Chowdhury
 • Utpal Ekka
 • Sucheta Kundu
 • Nidhi Kumari
 • Piya Chakraborty
 • Subhankar Debnath
 • Dipak Sarkar
ICAR JRF 2011 GATE-2012 GATE-2013 GATE-2014
 • Argha Bagchi
 • Subhasis Basak
 • Srikanta Mahato
 • Pritam Biswas
 • Akhtar Uz Zaman
 • Bidyut Das
 • Chaitali Sarkar
 • Kartick Dey
 • Kunal Ghosh
 • Lawrence Murmu
 • ASubhadeep Mukhuty
 • SANJEEB PAUL
 • RAJ KUMAR
 • AMINUL ISLAM
 • SUBIR PAUL
 • SHOVAN MONDAL
 • RETWIK SEN
 • FARID UDDIN SK
 • SOUMEN GHOSH
 • BISWAJIT SINGH DEB
 • GOURAV DHAR BHOWMIK
 • AMIT SARKAR
 • NIKHIL DEBSINGHA
 • SUBRATA ADHIKARY
 • KISHOR BISWAS